Menu

Kompletní historie lihovaru Chrudim

Psal se rok 1871, vrcholila zakládací horečka cukrovarů a ve velkém počtu byly zakládány a stavěny i další podniky potravinářského průmyslu. V té době významné osobnosti, živnostníci a rolníci z Chrudimi i okolí, založili podnik s názvem „Akciový lihovar v Chrudimi“. V českých rukou se pak lihovar udržel až do znárodnění. Významnou pomoc při založení sehrál místní cukrovar, sousední podnik.

Lihovar prošel velkou rekonstrukcí v roce 1920, kdy byla provedena výstavba železobetonového skladu se čtyřmi nádržemi na líh a byla přestavěna kvasírna, kde byly otevřené kvasné kádě nahrazeny zakrytými ocelovými káděmi. O pět let později došlo k modernizaci varny. Další rekonstrukce připadla na válečný rok 1940, kdy byl lihovar vybaven provozně spolehlivými strmotrubnými kotli pro výrobu páry. Avšak už po jejich zaběhnutí byla v důsledku válečných událostí výroba lihovaru v roce 1942 zastavena a areál sloužil až do konce války jako sklad pro německou armádu. Byla to tvrdá rána po desetiletí prosperujícímu podniku, který hrál důležitou ekonomickou a společenskou úlohu nejenom lokálně na chrudimsku, ale i v rámci republiky.

Po několika reorganizacích průmyslu se od roku 1958 lihovar v Chrudimi stal na dlouhých 34 let závodem národního podniku „Východočeské konzervárny a lihovary“. Zásadních stavebních či strojních změn se nedočkal, byla prováděna jen nutná údržba.

Nezastupitelný význam lihovaru byl podtržen v roce 1977, kdy se podařilo prosadit rozsáhlou rekonstrukci varny a v letech 1980 až 1982 generální opravu kvasírny, železniční vlečky a výstavbu skladu na líh o kapacitě 3,5 mil. litrů.

Změněné společensko-ekonomické podmínky umožnily vzít osud lihovaru do svých rukou. Byla zahájena cesta k osamostatnění a následné privatizaci. První krok přišel v roce 1992 vyčleněním v samostatný státní podnik a k 1. říjnu 1996 pak založením společnosti „Lihovar Chrudim, a. s.“ Po vstupu dobrovické společnosti do „Českých cukrovarů – holding, a. s.“ a tím i do chrudimského lihovaru došlo k úpravě organizace a řízení chrudimské společnosti s orientací na jednotný model řízení. Lihovar se tak stal součástí koncepce vlastníků dobrovické společnosti, tj. provázanost pěstitelů cukrové řepy, výroby cukru a zpracování melasy. K této strategii následně přibyla i orientace na zpracování zemědělských výrobků pro nepotravinářské účely, jakou je oblast alternativních paliv.

Po stabilizaci celé skupiny TTD po roce 1997 je v souladu s koncepcí společnosti TTD v chrudimském lihovaru pokračováno v rozvojovém programu: automatizace kotelny, nové těleso odparky na zahušťování výpalků, nová záparová kolona či chladicí věž jsou kroky, které vedou k trvalému zlepšování stavu a kapacity zařízení lihovaru. Poslední investicí v roce 2005 byla výstavba nové varny a rozšíření kvasírny.

Výkonnost lihovaru a kvalita vyráběného lihu má trvale stoupající tendenci. Za posledních 16 kampaní se množství zpracované melasy zvýšilo téměř šestkrát, stejně tak výroba lihu za celou kampaň. Lihovar Chrudim tvoří významnou součást společnosti TTD a také je jednou z trojice průmyslových lihovarů České republiky.