Menu

Projekty spolufinancované
z veřejných zdrojů

Pro zlepšení provozu, zvýšení efektivity ale i lepšího prostředí pro naše zaměstnance a okolí podniku čerpáme dotace a příspěvky z veřejných zdrojů. Níže transparentně uvádíme jejich soupisku.

Přehled projektů

 • Operační program: Modernizační fond; program ENERG ETS
 • Číslo a název výzvy: výzva č. 1/2021
 • Název projektu: Plynofikace uhelné kotelny cukrovaru České Meziříčí
 • Cíl projektu: Projekt je zaměřen na rekonstrukci kotelny, kde hnědouhelné kotle budou nahrazeny kotli na zemní plyn. Realizací projektu dojde k úspoře tepelné energie a ke snížení produkce emisí.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je rekonstrukce stávající kotelny se třemi uhelnými roštovými kotli s přesuvnými rošty a jedním parním klecovým kotlem s pásovým roštem. Projekt řeší kompletní rekonstrukci kotelny, kde hnědouhelné kotle budou nahrazeny kotli na zemní plyn. Kotelna bude vybavena plynovými kotli, které garantují vysokou účinnost výroby tepelné energie. Provoz kotlů bude plně automatický a řídící SW umožní jak spalování zemního plynu s minimálním přebytkem vzduchu, tak účelnou regulaci výkonu kotlů. Záměnou hnědého uhlí za zemní plyn dojde k úspoře tepelné energie a emisí CO2.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MODERNIZAČNÍM FONDEM NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 • Operační program: Modernizační fond; program ENERG ETS
 • Číslo a název výzvy: výzva č. 1/2022
 • Název projektu: Výstavba sila s kapacitou 50.000 tun pro skladování cukru ve společnosti Tereos TTD, a.s.
 • Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení energetické úspory a snížení emisí CO2 prostřednictvím výstavby sila o kapacitě 50.000 tun cukru, které nahradí současné externí skladovací kapacity.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výstavba nového cukerného sila s kapacitou 50.000 tun, které bude umístěno v areálu cukrovaru Dobrovice, a to včetně výstavby dopravních cest, spojovacího dopravního mostu, obslužné komunikace a zpevněné plochy přiléhající k novému silu. Nové řešení přinese výrazné zefektivnění celého procesu zpracování řepy a výroby cukru. Nové skladovací kapacity umístěné přímo v areálu společnosti nahradí současně využívané externí sklady. Přínosem tak bude nejen úspora nákladů, ale také pozitivní dopad na životní prostředí v podobě snížení emisí z dopravy a snížení spotřeby elektrické energie a tepla na přebalení cukru a převaření znehodnoceného cukru.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MODERNIZAČNÍM FONDEM NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 • Operační program: Modernizační fond; program ENERG ETS
 • Číslo a název výzvy: výzva č. 1/2022
 • Název projektu: Náhrada extraktoru RT extraktorem věžového vertikálního typu
 • Cíl projektu: Projekt je zaměřen na náhradu zastaralého zařízení - extraktoru. Stávající extraktory RT93 a RT96 budou nahrazeny jedním novým věžovým extraktorem s podobným výkonem. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie a ke snížení produkce emisí.

Stručný popis operace: Projekt je zaměřen na změnu v technologické uzlu řepných řízků, kdy bude instalován jeden nový věžový extraktor, který nahradí kapacitu dvou stávajících extraktorů RT93 a RT96. Nový věžový extraktor umožní snížit váhový odtah surové šťávy po extrakci řepných řízků teplou vodou. Tím dojde ke snížení množství tepla, potřebného na odpar vody ze surové šťávy. Tímto opatření dojde ke snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti stávajícímu stavu, a tím také k úspoře emisí znečišťujících látek, včetně úspory emisí skleníkových plynů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MODERNIZAČNÍM FONDEM NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - VI. výzva
 • Název projektu: Obnova zařízení kompresorové stanice a využití odpadního tepla v provozovně Mělník
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce kompresorové stanice, která bude zahrnovat výměnu 3 ks stávajících kompresorů, instalaci nového kondenzačního sušiče stlačeného vzduchu do kompresorovny včetně vstupního předfiltru a dalšího zařízení. Dále bude navrženo využívání odpadního tepla z kompresorů na přitápění prostoru balírny v zimním období a pro vytápění prostoru podsilí hlavně v letním období. Realizace projektu výrazně přispěje ke snížení spotřeby elektrické a tepelné energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Společnost Tereos TTD, a.s., jako zaměstnavatel, čerpala od 1. ledna 2021 do 28. února 2022 příspěvek na náhrady mezd zaměstnanců z důvodu dočasné pracovní neschopnosti způsobené karanténou a/nebo izolací spojených s onemocněním COVID 19 na základě Dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. MBA-CO-3034196/2021 a to v rámci Operační programu Zaměstnanost v rámci projektu Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A II, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/21_140/0017233.

Do příspěvku poskytnutého dne 20.4.2021 na základě výše uvedené dohody byl zapojen Evropský sociální fond.

Tento příspěvek byl hrazen z Evropského sociálního fondu z 80,57 % a ze státního rozpočtu ČR z 19,43%.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Modernizace technologie řízkolisů společnosti Tereos TTD, a.s. - České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektového záměru je nahrazení řízkolisu č. 6 typu TL1000 za řízkolis typu 2500N, který má vyšší výkon, a to v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. v Českém Meziříčí.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Modernizace technologie řízkolisů společnosti Tereos TTD, a.s. - České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektového záměru je nahrazení řízkolisu č. 6 typu TL1000 za řízkolis typu 2500N, který má vyšší výkon, a to v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. v Českém Meziříčí.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - IV. výzva
 • Název projektu: Energetické úspory - odstředivka typ B
 • Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení úspory elektrické energie. V podniku se realizací projektu zvýší účinnost využívání energií, zvýší se ekonomičnost provozu a celková konkurenceschopnost podniku.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výměna stávající odstředivky typu B za novou energeticky účinnější. Modernizace technologie přispěje ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a povede k úspoře energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Modernizace výrobní technologie České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu bude výměna stávající technologie (odstředivek) v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. a dále změna technologie vaření cukroviny, kdy se přechází z diskontinuálního vaření na kontinuální. Modernizace technologie přispěje ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a povede k úspoře elektrické a tepelné energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Energetické úspory ve společnosti Tereos TTD, a.s. - Řezačka řepy Dobrovice
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je nahrazení deskové řezačky za bubnovou řezačku. Toto řešení přináší snížení měrné spotřeby elektrické energie na 1 000 tun zpracované řepy. Další úspora je v množství páry vstupující do pětistupňové odparky. Realizací projektu dojde k trvalému snížení spotřeby energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Energetické úspory - odstředivka C produktu Dobrovice
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výměna stávajících 6 ks odstředivek typu C produktu za 4 ks nových zařízení a dále demontáž dvou stávajících odstředivek AF a následná instalace pouze 1 ks odstředivky AF v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s., na adrese Palackého náměstí, 294 41 Dobrovice.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - VI. výzva
 • Název projektu: Výměna řízkolisu č. 7 a řezačky řepy v provozovně České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektového záměru je instalace nové řezačky řepy a nahrazení řízkolisu č. 7 v cukrovaru společnosti Tereos TTD, a.s. v Českém Meziříčí. Objem produkce pelet se těmito opatřeními nezmění. Modernizace technologie přispěje ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a povede k roční úspoře elektrické a tepelné energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - VI. výzva
 • Název projektu: Výměna řízkolisu č. 12 v provozovně Dobrovice
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výměna stávajícího řízkolisu č. 12 sloužícího pro výrobu vysušených granulovaných cukrovarnických řízků za nový typ zařízení s vyšším výkonem. Realizací záměru dojde k optimalizaci otáček řízkolisů vedoucí ke zvýšení obsahu sušiny v řízcích, a tím následné také ke snížení množství vody, kterou je potřeba odpařit v sušce, což se projeví ve snížené spotřebě zemního plynu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - V. výzva
 • Název projektu: Modernizace výrobní technologie vyzrávání zadin a instalace FVE ve společnosti Tereos TTD, a.s. - České Meziříčí
 • Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek celkovou roční úsporu energie.

Stručný popis operace: Předmětem projektového záměru jsou úsporná řešení zahrnující výměnu stávajících technologií pro výrobu cukroviny C, ze které po odstředění vzniká majška (afinační roztok) a odpadní surovina melasa. Cílem projektu je navrhnout takovou technologii, která dokáže zvýšit procento cukru v majšce, čímž dojde i ke zvýšení koncentrace cukru v likru standard LS1, který je tvořen těžkou šťávou, afinádou B a afinádou C (majška).

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: Úspory energie - IV. výzva
 • Název projektu: Energetické úspory - odstředivka typ A
 • Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení úspory elektrické energie a tepla. V podniku se realizací projektu zvýší účinnost využívání energií, zvýší se ekonomičnost provozu a celková konkurenceschopnost podniku.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výměna stávajících odstředivek typu A za nové energeticky účinnější. Modernizace technologie přispěje ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a povede k úspoře energie. Kromě úspor elektrické energie, tepla a emisí CO2 přináší realizace nových odstředivek zvýšení spolehlivosti výroby.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.