Menu

Vnitřní oznamovací systém OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Ochrana oznamovatelů je ve společnosti Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, se sídlem: Palackého nám. 1, 294 41 Dobrovice, zapsanou u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625 (dále jen „TTD“), zajištěna v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Za tím účelem byla přijata Směrnice o řešení oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů společnosti Tereos TTD, a.s. (dále jen „vnitřní směrnice“), dostupná na Intranetu společnosti Tereos TTD, a.s. v sekci Whistleblowing.

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu Zákona můžete činit pomocí vnitřního oznamovacího systému TTD v případě, že jste se o jednání v TTD, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dozvěděli v souvislosti se svou prací pro TTD. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při dobrovolnické činnosti, odborné praxi či stáži.

TTD vylučuje přijímání oznámení od oznamovatele, který pro TTD nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele a
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení
Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci TTD jsou v souladu s vnitřní směrnicí pověřeny Mgr. Věra Novotná a Mgr. Radka Hložková a (dále též „příslušné osoby“).

Způsoby podání oznámení
Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci TTD lze v souladu s vnitřní směrnicí podat následujícími způsoby:

 1. Elektronicky prostřednictvím aplikace a to dvěma způsoby:
 1. na adrese https://www.app.nntb.cz/cs/, přístupový kód: Tereos
 2. kliknutím na odkaz https://www.nntb.cz/c/f9k84lt7
 1. Písemně na adresu společnosti

dopisem s označením NEOTVÍRAT - pouze do rukou Příslušné osoby zaslaným poštou na adresu:

Tereos TTD, a.s. Mgr. Věra Novotná – příslušná osoba Palackého nám. 1 294 41 Dobrovice a/nebo
Tereos TTD, a.s. Mgr. Radka Hložková – příslušná osoba Palackého nám. 1 294 41 Dobrovice a/nebo
 1. Písemně e-mailem

na e-mailovou adresu příslušné osoby: vera.novotna@tereos.com nebo radka.hlozkova@tereos.com

 1. Telefonicky

tel.: +420 727 880 492 a/nebo +420 724 280 738  v pracovních dnech v době od 9:00 do 13:00 hod.
Telefonní hovor bude zaznamenán, případně, nebudete-li s pořízením zvukového záznamu souhlasit, zajistí příslušná osoba výstižný zápis z hovoru. V takovém případě dostanete možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. V době nepřítomnosti příslušných osob můžete na uvedeném čísle zanechat vzkaz v hlasové schránce, popřípadě použít k nahrání hovoru aplikaci dostupnou na adrese https://www.app.nntb.cz/cs/ (viz. výše elektronický způsob podání oznámení).

 1. Osobně

Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 727 880 492 a/nebo +420 724 280 738  nebo zasláním e-mailové zprávy na emailové adresy příslušných osob uvedené výše nebo pomocí aplikace dostupné zde https://www.app.nntb.cz/cs/ nebo osobně u příslušné osoby. Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením záznamu souhlasit, zajistí příslušná osoba pořízení výstižného zápisu ze schůzky. V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Oznámení můžete učinit i anonymně.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních
Bude-li TTD znát Vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí Vás jako oznamovatele o opatřeních přijatých TTD v návaznosti na Vaše oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

Ochrana oznamovatele
Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k Vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti vnitřní směrnice.

Instituce pro alternativní podání oznámení
Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu vnitřní směrnice.