Menu

Informace o zpracování osobních údajů pro akcionáře společnosti Tereos TTD, a.s.

Společnost Tereos TTD, a.s., se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41, IČO: 16193741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 625 (dále jen „Společnost“), tímto informuje své akcionáře o zpracování jejich osobních údajů a osobních údajů jejich případných zástupců, prováděném v souvislosti s konáním valných hromad Společnosti, vedením seznamu akcionářů a plněním dalších povinností podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osob těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Společnost je povinna informovat akcionáře a jejich případné zástupce o jejich právech z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů, a dále vhodným způsobem zpracování obdržených osobních údajů zabezpečit.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává různé druhy osobních údajů ve vztahu k akcionářům, popř. jejich zástupcům, kdy tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

  • Jméno a příjmení, titul,
  • Datum narození,
  • Bydliště,
  • Číslo bankovního účtu akcionáře (nevztahuje se tedy na jeho případného zástupce),
  • ID majitele ve výpisu z emise akcií (netýká se zástupce akcionáře),
  • Označení druhu akcie a jmenovitá hodnota akcie,
  • E-mailová adresa,
  • Potvrzení o daňovém rezidenství,
  • Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který jej vydal,
  • Další údaje, jejichž poskytnutí vyžaduje Společnost či zákon z důvodu oprávněného zájmu,
  • Případně informace poskytnuté dobrovolně akcionářem.

Osobní údaje Společnost získává přímo od akcionáře či jeho zástupce (zejména při sdělení údajů či změny pro účely vedení seznamu akcionářů, při účasti na valné hromadě, při korespondenčním hlasování), z výpisu z emise akcií Společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, od orgánů státní správy nebo na základě právních předpisů.

Společnost výslovně upozorňuje akcionáře, že v rámci seznamu akcionářů a v rámci výpisu z emise akcií Společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů je Společnosti předáváno rovněž rodné číslo akcionářů – fyzických osob. Rodné číslo je zpracováno v omezeném rozsahu pro splnění právní povinnosti jednoznačně identifikovat akcionáře (zejména s ohledem na velice rozsáhlou akcionářskou strukturu, kdy je potřeba jednoznačnou identifikaci akcionáře zajistit nejenom pro účely prověření oprávněnosti účasti a hlasování na valné hromadě, ale i k výplatě dividendy, přičemž při nejednoznačné identifikaci by mohla být porušena práva akcionáře, ale i Společnost by se v případě nejednoznačné identifikace akcionáře mohla vystavit riziku připuštění neoprávněné osoby k výkonu akcionářských práv, resp. výplaty dividendy neoprávněné osobě) a dále není nijak využíváno.

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je Společnost.

  • Kontaktní údaje Společnosti:
  • Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741
  • Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice
  • Kontaktní email: gdpr.cz@tereos.com
Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje svých akcionářů, popř. jejich zástupců zejména v souvislosti s pořádáním a konáním valných hromad, kdy povinnost jejich konání je založena zákonem o obchodních korporacích, přičemž zpracování osobních údajů je pro přípravu a konání valných hromad nezbytné. Společnosti musí být zejména známo, kdo je k rozhodnému dni jejím akcionářem, kolik tento akcionář drží akcií, kdo z akcionářů nebo jejich zástupců se valné hromady účastní, jaké přednesl požadavky na podání vysvětlení, návrhy nebo protesty. Osobní údaje obsažené ve výpisu z emise akcií k rozhodnému dni musí být zpracovány také proto, aby bylo možné stanovit výsledky jednotlivých hlasování na valné hromadě. Osobní údaje mohou být rovněž zpracovány do zápisu z valné hromady a jeho příloh, který je Společnost povinna z jednání valné hromady pořídit. Společnost také musí být v případě sporu schopna doložit, jak každý jednotlivý akcionář hlasoval. Pokud valná hromada rozhodne o rozdělení podílu na zisku, musí Společnost jednoznačně identifikovat akcionáře, kterým má být dividenda vyplacena.

Společnost zpracovává osobní údaje akcionářů, popř. jejich zástupců na základě následujících právních důvodů (titulů):

 1. Plnění právních povinností
 2. Oprávněný zájem Společnosti
 3. Platný souhlas akcionáře, příp. zástupce se zpracováním osobních údajů
Ad A. Plnění právních povinností

Společnost zpracovává osobní údaje akcionářů, popř. jejich zástupů v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze vztahu akcionář – Společnost, zejména pro účely hlasování formou korespondenčního hlasování o příslušných záležitostech zařazených na pořad jednání valné hromady Společnosti před konáním valné hromady, přípravy a účasti na valné hromadě Společnosti a výkonu práv a povinností na ní, výplaty podílu na zisku (dividendy) a jiné účely stanovené zákonem o obchodních korporacích, příp. stanovami Společnosti, a dalšími právními předpisy. Jedná se o:

 1. Výpis z emise akcií CDCP k rozhodnému dni – právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní práva akcionáře má výlučně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden ve výpisu z emise akcií Společnosti, jenž Společnost získá od CDCP.
 2. Registraci akcionářů na valné hromadě – pro tento účel jsou údaje zpracovávány na základě výpisu z emise akcií CDCP tak, aby Společnosti umožnily jednoznačnou identifikaci a ověření totožnosti akcionáře či jeho zástupce.
 3. Platný souhlas akcionáře, příp. zástupce se zpracováním osobních údajů

Souhlas akcionáře, resp. jeho zástupce se zpracováním osobních údajů pro plnění právní povinnosti se nevyžaduje.

Společnost poskytuje osobní údaje akcionářů, resp. zástupců dalším zpracovatelům (vždy na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů) a příjemcům osobních údajů, mezi něž patří orgány státní správy a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Doba zpracování osobních údajů nepřesáhne 10 let po ukončení majetkové účasti akcionáře ve Společnosti, nestanoví-li právní předpisy dobu delší.

Ad B. Oprávněný zájem společnosti

Jedná se o právní důvod zpracování osobních údajů, který se uplatní tam, kde převažují legitimní zájmy či práva Společnosti, jako správce, nad zájmy či právy (jejich zástupců), jako subjektů údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Pokud je oprávněný zájem Společnosti dán, není již nutný souhlas subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.

Jedná se zejména o následující oprávněné zájmy Společnosti - ochrana základních či jiných důležitých práv Společnosti, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, v souvislosti s přípravou a konáním valných hromad. Účelem zpracování osobních údajů je tak zajištění řádného průběhu valné hromady, doložení výsledků hlasování, vyhotovení zápisu z valné hromady, řešení otázek souvisejících s rozdělením a výplatou dividendy apod. V případech vyžadovaných zákonem pak Společnost nechává rovněž vyhotovit notářský zápis, osvědčující průběh valné hromady a hlasování při přijetí osvědčovaných rozhodnutí, kdy notářský zápis může sloužit jako podklad pro zápis některých skutečností do obchodního rejstříku; notářský zápis může obsahovat rovněž osobní údaje subjektů.

Doba zpracování se odvíjí od konkrétního účelu zpracování. Bude se tak jednat o dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení majetkové účasti akcionáře ve Společnosti.

Ad C. Platný souhlas akcionáře, příp. zástupce se zpracováním osobních údajů

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje akcionáře, popř. jeho zástupce pro jiné účely které nelze podřadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany akcionáře, který je projevem svobodné vůle akcionáře a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné. Udělený souhlas je akcionář, resp. jeho zástupce oprávněn kdykoli odvolat, a to buď zčásti nebo zcela.

Doba zpracování se odvíjí od konkrétního účelu zpracování. Bude se tak jednat o dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení majetkové účasti akcionáře ve Společnosti.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje akcionářů, resp. jejich zástupců mohou být uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech Společnosti v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky.

Dále některé osobní údaje mohou být zachyceny v listinné podobě (např. pro potřeby vyhotovení zápisu z valné hromady v listinné podobě, vyhotovení notářského zápisu osvědčujícího průběh valné hromady v listinné podobě); tyto listinné dokumenty, pokud obsahují osobní údaje, jsou zamčené v uzamykatelných skříních nebo trezorech v kancelářích s tím, že rovněž do kanceláří a do budovy, ve které se kanceláře nacházejí, je regulován vstup pouze pro oprávněné osoby (bezpečnostní systém pro vstup včetně kódování, režim vstupu na kód / osobní kartu, areál střežen bezpečnostní službou).

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Společnosti, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovní činnosti, anebo zpracovatelům, se kterými Společnost uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut akcionáři na vyžádání.

Práva subjektu osobních údajů (akcionáře, popř. zástupce akcionáře)

Akcionář i jeho zástupce mají za podmínek stanovených v Nařízení GDPR, popř. v Zákoně, následující práva:

 1. na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování,
 2. vznést námitku proti tomuto zpracování,
 3. podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7, www.uoou.cz,
 4. kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna, a to částečně nebo zcela (je-li ke zpracování osobních údajů souhlas vyžadován),
 5. získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány,
 6. aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů,
 7. aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení GDPR, tj. (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje, (vi) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení GDPR,
 8. aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: (i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, (iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů,
 9. na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: (i) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, (ii) zpracování se provádí automatizovaně,
 10. kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení GDPR. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 11. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení GDPR.

Pokud se subjekt údajů domnívá nebo zjistí, že Společnost nebo jí pověřené třetí osoby provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů, které je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje subjektu údajů nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů.

Společnost neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro subjekty osobních údajů právní účinky nebo by se jich významně dotýkalo.