Menu

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků výrobních areálů a administrativních prostor společnosti Tereos TTD, a.s.

Vážení návštěvníci,

při vstupu/vjezdu do výrobního areálu a/nebo do administrativních prostor společnosti Tereos TTD, a.s., dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Rádi bychom vám proto v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), sdělili základní informace o tom, proč vaše osobní údaje při vstupu zpracováváme, za jakým účelem a jak s nimi bude dále naloženo.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého náměstí 1, Dobrovice 29441, IČO: 161 93 741 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

Kontaktními údaji Správce jsou:

Telefon, e-mail (+420) 326 900 202 nebo 326 900 173
gdpr.cz@tereos.com
Korespondenční adresa Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, Dobrovice 29441
Webové stránky www.tereos-ttd.com

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím výše uvedené kontaktní údaje.

Zpracování osobních údajů při vstupu/vjezdu do prostor Společnosti

Při vstupu/vjezdu do výrobního areálu a/nebo do administrativních prostor Společnosti budete požádáni o předložení identifikačního průkazu (zpravidla občanský průkaz, případně jiný průkaz – cestovní pas, řidičský průkaz), v případě pracovního/služebního jednání o předložení služebního průkazu, případně i jiného, účelu návštěvy odpovídajícího dokumentu, a dále udání následující údajů:

  • účel návštěvy,
  • název vysílající organizace,
  • jméno a příjmení navštívené osoby (příp. číslo kanceláře nebo jiný obdobný lokační údaj v rámci daného výrobního areálu),
  • čas vstupu/vjezdu do/z areálu, a
  • zápis o zapůjčení/vrácení OOP (vesta, helma).

Na základě předloženého identifikačního průkazu a Vámi sdělených informací (resp. vizuálně ověřených) pak dochází ke zpracování následujících osobních údajů:

  • jméno (jména) a příjmení,
  • druh a číslo identifikačního průkazu,
  • údaj o zdravotním stavu v podobě prohlášení o bezinfekčnosti (pozn.: jedná se o obecné prohlášení návštěvníka o tom, že v době stupu/vjezdu do areálu Společnosti netrpí průjmovým, infekčním či jiným onemocněním, přičemž v opačném případě nebude návštěvník do areálu vpuštěn a osobní údaje o něm tak nebudou zpracovávány; v žádném případě tedy Společnost nezpracovává informaci o konkrétních onemocněních osob),
  • čas vstupu/vjezdu do/z areálu, a
  • při vjezdu vozidlem jeho registrační značka (SPZ),

Vzhledem k tomu, že areál podléhá režimu zákona o prevenci závažných havárií a dalším zákonem daným opatřením, bude každý návštěvník před vstupem/vjezdem do areálu Společnosti seznámen s pravidly bezpečnosti a dopravními pravidly v areálu a poté požádán, aby podepsal potvrzení o seznámení se s těmito pravidly a dále potvrzení o bezinfekčnosti a o zapůjčení a navrácení ochranných pomůcek (potvrzení se podepisují v elektronickém formátu, na vyžádání bude návštěvníkovi vytištěna kopie potvrzení).

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za níže uvedenými účely a s odkazem na příslušný právní základ zpracování:

  • Zajištění ochrany před ohrožením nebo poškozením zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním při výkonu činnosti epidemiologicky závažné (výroba potravin). Za tímto účelem je třeba monitorovat vstup osob do objektu Společnosti a tyto osoby identifikovat (jméno a příjmení, průkaz totožnosti, prohlášení o bezinfekčnosti). Právním základem pro zpracování osobních údajů je zde plnění právní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení), která se vztahuje na Správce na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (výrobní provozy cukrovaru Dobrovice, České Meziříčí a Balicího centra Mělník).
  • Plnění režimových opatření dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), a vyhlášky č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B vypracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení, vč. režimových opatření. Za tímto účelem je třeba monitorovat vstup osob do objektů Společnosti a tyto osoby jednoznačně identifikovat (jméno a příjmení, průkaz totožnosti, SPZ). Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právních povinností Správce (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení) dle uvedených právních předpisů, tj. zákona o prevenci závažných havárií a vyhlášky č. 225/2015 Sb. (výrobní provozy lihovaru Dobrovice, Kojetín a Kolín)
  • Společnost dále vede evidenci přístupu návštěvníků do prostor Společnosti za účelem:
 1. zajištění bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a třetích osob,
 2. zajištění bezpečnosti při pohybu jak fyzických osob jako pěších, tak fyzických osob jako řidičů v areálech Společnosti představujících provozy se zvýšeným dopravním provozem v kombinaci s existencí a provozem na dráze – vlečce, jež se nachází uvnitř některých areálů Společnosti,
 3. zajištění bezpečnosti života a zdraví osob s ohledem na charakter provozů Společnosti, jež jsou provozy se zvýšeným bezpečnostním rizikem s ohledem na skutečnost, že jde o výrobní závody s velkými technologickými celky a/nebo skladovacími prostory v areálech Společnosti,
 4. zajištění ochrany života a zdraví jak zaměstnanců, tak dalších osob pohybujících se v prostorách Společnosti, tak osob vstupujících do areálů Společnosti, a to v rámci preventivních zdravotně bezpečnostních opatření proti šíření infekčních nemocí jako např. covid-19, včetně zajištění evidence přístupu bezkontaktním způsobem tak, aby se minimalizoval kontakt při vstupu i pohybu fyzických osob po areálu Společnosti.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Zpracovávané osobní údaje z předloženého občanského či jiného identifikačního průkazu jsou získány buď prostým přepisem opisem údajů do systému Společnosti naším zaměstnancem nebo čtecím systémem (tedy budou zpracovány elektronicky). Čtecí systém je nastaven tak, že z načteného občanského průkazu (popř. jiného identifikačního průkazu) tento odesílá do systému Společnosti výlučně potřebný, výše uvedený rozsah údajů k dalšímu zpracování. Přičemž potřebných rozsah zpracovávaných údajů Správce vymezil v souladu se zásadou minimalizace údajů ve smyslu článku 5 odst. 1 písm. c) Nařízení. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že načtení uvedeného rozsahu osobních údajů ke zpracování Správcem je rovněž prováděno v souladu se zákonem č. 269/2021 Sb., o občanských průkazem, a v žádném ohledu nepředstavuje, a tudíž nelze ztotožňovat s pořízením kopie občanského průkazu.

Provozování kamerového systému se záznamem (všechny provozy s výjimkou lihovaru Chrudim)
  • Společnost dále návštěvníky upozorňuje, že provozuje kamerový systém – soustavu jednotlivých kamer, které jsou připojeny metalickým vedením k vyhrazenému úložišti, kam při detekci pohybu uloží obrazový záznam. Kamerový systém je zaměřen na monitoring jak venkovních, tak vnitřních prostor. V rámci vnitřních prostor jsou monitorovány vstupy do objektů (vrátnice), sklady, výrobní a provozní části (nikoliv prostory, kde by mohlo dojít k zásahům do práv fyzických osob v daném prostoru se nacházejících). Před samotným vstupem do monitorovaných prostor jsou nepřehlédnutelně umístěny informace o tom, že prostor je monitorován.
  • Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Oprávněným zájmem Společnosti je v případě provozu kamerového systému ochrana majetku Společnosti, případně třetích osob, které zde mají svůj majetek, a zajištění bezpečnosti života a zdraví osob nacházejících se v prostorách Společnosti a zájem Společnosti na řádném vyšetření případného protiprávního jednání. Z bezpečnostního hlediska je dále nutné mít možnost kontroly, zda pobyt v prostorách Společnosti je realizován v souladu s pravidly bezpečnosti a požární ochrany. Monitoring venkovních prostor je pak zaměřen na monitoring technologických částí, dále jsou sledovány prostory na hranicích objektů z důvodu monitoringu neoprávněného vstupu do objektu (oplocení).
Práva návštěvníků jako subjektů osobních údajů

Každý návštěvník (subjekt osobních údajů) má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:

Přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
Opravu/aktualizaci údajů (čl. 16 Nařízení)
Výmaz údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 17 Nařízení),
Omezení zpracování údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 Nařízení),
Přenositelnost údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 20 Nařízení),
Námtiku proti zpracování (jsou-li splněny podmínky čl. 21 Nařízení),

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz) se svou stížností nebo podnětem.

Doba zpracování (uchovávání) osobních údajů

Osobní údaje vztahující návštěvníků budou Správcem uchovávány:

  • V případě zpracování OÚ za účelem zajištění ochrany před ohrožením nebo poškozením zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním při výkonu činnosti epidemiologicky závažné (výroba potravin) – po dobu 12 týdnů.
  • V případě zpracování OÚ za účelem prevence závažných havárií – po dobu 12 týdnů.
  • V případě zpracování OÚ na základě oprávněného zájmu za účelem zajištění ochrany majetku, bezpečnosti osob při pohybu v areálech Společnosti a ochrany života a zdraví osob – evidence vstupů po dobu 12 týdnů.
  • Obrazové záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu 7 dní, po této lhůtě je obrazový záznam automaticky smazán.

Pozn. Uvedené doby zpracování/uchování osobních údajů mohou být v odůvodněných případech prodlouženy, a to o dobu, která bude nezbytně nutná pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti (např. řešení havárií a mimořádných událostí, vymáhání nároků, bránění se nárokům třetích stran, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou, šetření protiprávních jednání, řešení pojistných událostí apod.).

Příjemcem osobních údajů mohou být:
  • pouze pověřené osoby Správce,
  • příslušné kontrolní orgány veřejné správy v případě provádění kontrol za účelem zjišťování plnění zákonných povinností Společností, zejména příslušné orgány veřejného zdraví, příslušný krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí apod., a
  • v případě šetření mimořádné události, při níž je nezbytná identifikace osob přítomných v určitém časovém okamžiku v objektu i dalším subjektům provádějícím šetření takové události. Osobní údaje budou v tomto případě zpřístupněny subjektu provádějícímu takové šetření, tj. zpravidla Policii České republiky.
Příjemcem osobních údajů jsou dále níže uvedení zpracovatelé, kteří pro Správce na základě smluvního vztahu zajišťují službu ostrahy a obsluhy vrátnic:
  • společnost D.I.SEVEN SERVICE s.r.o., se sídlem Mikulandská 119/10, 110 00 Praha 1, IČO: 27195571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 103569 (areál závodu Dobrovice a areál balicího centra Mělník),
  • společnost BOS-PCO s.r.o., se sídlem Za Pivovarem 611, Chrudim III, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 21270 (areál závodu České Meziříčí)
  • společnost DIOL družstvo, se sídlem Litovelská 1350/2a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 00031551,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. DrXXIII 252 (areál lihovaru Kojetín)
  • společnost Komplexní služby věřitelům s.r.o., se sídlem Prokopova 164/12, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 60466766,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C26861 (areál lihovaru Chrudim)

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou upraveny vnitřním předpisem Společnosti s názvem „Informační memorandum o zpracování osobních údajů (obecné) Společnosti Tereos TTD, a.s.“, které je na vyžádání dostupné v místě zpracování / na webových stránkách Společnosti www.tereos-ttd.com.

V Dobrovici dne 1.6. 2022

Tereos TTD, a.s.

Ing. Martin Kolář, Ph.D.,
předseda představenstva