Menu

Informační memorandum o zpracování osobních údajů (obecné) společnosti Tereos TTD, a.s.

Platnost memoranda: 1.7.2022
Vydání: 5. vydání
 1. Úvodní ustanovení
  1. 1. Základní informace o zpracování osobních údajů
  2. 2. Kontaktní údaje společnosti
  3. 3. Odborné pojmy
 2. Soulad s právními předpisy a základní zásady zpracování
  1. 4. Soulad s právními předpisy
  2. 5. Základní zásady zpracování osobních údajů
 3. Rozsah zpracování osobních údajů
  1. 6. Osobní údaje (kategorie osobních údajů)
 4. Zpracování osobních údajů
  1. 7. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
  2. 8. Právní důvody a účely zpracování osobních údajů
   1. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi společností a vaší osobou
   2. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti
   3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů
   4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
  3. 9. Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů
  4. 10. Předávání osobních údajů do třetích zemí
  5. 11. Doba uložení (zpracování) osobních údajů
  6. 12. Odkazy na jiné webové stránky
  7. 13. Použití modulů plug-in pro sociální sítě
 5. Vaše práva
  1. 14. Obecné informace
  2. 15. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  3. 16. Právo na přístup k osobním údajům
  4. 17. Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  5. 18. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  6. 19. Právo na omezení zpracování
  7. 20. Právo na přenositelnost údajů
  8. 21. Právo vznést námitku
  9. 22. Právo na náhradu újmy
  10. 23. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
  11. 24. Právo na soudní ochranu
 6. Způsob uplatňování práv subjektů údajů a vyřizování žádostí subjektů údajů
  1. 25. Způsob uplatňování práv subjektů údajů
  1. 26. Vyřizování žádostí subjektů údajů
 7. Příloha č. 1
 8. Příloha č. 2

(A) Úvodní ustanovení

 1. Základní informace o zpracování osobních údajů
  1. 1.1Společnost Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 29441 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační memorandum o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „Memorandum“).
  2. 1.2Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.
  3. 1.3Toto Memorandum se vztahuje pouze na takové zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno námi samotnými (samotnou Společností), jako správcem osobních údajů, nebo pro nás (pro Společnost), jako správce osobních údajů, jinou osobou (tzv. zpracovatelem osobních údajů).
  4. 1.4Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na webové adrese www.tereos-ttd.cz/zpracovani-osobnich-udaju-obecne. Doporučujeme, abyste se s aktuálním zněním Memoranda pravidelně seznamovali.
 2. Kontaktní údaje společnosti
  1. 2.1Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
 3. Odborné pojmy
  1. 3.1Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:
   • „citlivé osobní údaje“
   • (rovněž také jako „zvláštní kategorie osobních údajů“) znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, a údaje o trestné činnosti či jiné intimní údaje;
   • „cookies“
   • znamená textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek, jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení;
   • „osobní údaj“
   • znamená informace o Vaší osobě, které Vás umožňují přímo či nepřímo identifikovat a které jsou blíže vymezeny v části (C) Rozsah zpracování osobních údajů, článku 6.1 tohoto Memoranda;
   • „příjemce“
   • znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. dopravní společnosti či policejní orgán);
   • „správce“ či „správce osobních údajů“
   • znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost;
   • „subjekt údajů“
   • znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás, zejména pokud jste našimi
    • zákazníky, dodavateli či jinými obchodními partery (či jejich zaměstnanci),
    • uchazeči o zaměstnání,
    • návštěvníky našich webových stránek,
    • nájemníky v bytech ve vlastnictví Společnosti,
    • návštěvníky ubytovacího zařízení ve vlastnictví Společnosti,
    • návštěvníky výrobních aj. prostor Společnosti,
    • akcionáři Společnosti.
   • „třetí stát“
   • znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko;
   • „uživatel webových stránek“
   • znamená návštěvníka webových stránek Společnosti www.tereos-ttd.cz
   • „zpracování“ či „zpracování osobních údajů“
   • znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
   • „zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů“
   • znamená fyzickou nebo právnickou osobu, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost, zpravidla v souvislosti s poskytováním služeb Společnosti (např. účetní společnosti či advokátní kanceláře).

(B) Soulad s právními předpisy a základní zásady zpracování

 1. Soulad s právními předpisy
  1. 4.1Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Základní zásady zpracování osobních údajů
  1. 5.1Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.
   Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti
  2. 5.2Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
   Zásada účelového omezení
  3. 5.3Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
   Zásada minimalizace údajů
  4. 5.4Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.
   Zásada přesnosti
  5. 5.5Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.
   Zásada účelového omezení
  6. 5.6Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
   Zásada integrity a důvěrnosti
  7. 5.7Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
   Zásada odpovědnosti
  8. 5.8Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

(C) Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje (kategorie osobních údajů)
  1. 6.1V závislosti na Vašem postavení vůči Společnosti (tedy zda jste naším zákazníkem, obchodním partnerem, návštěvníkem webových stránek apod.) o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):
   • (a)
   • Identifikační údaje
    údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, údaj o Vaší pracovní pozici či funkci, číslo řidičského průkazu aj.;
   • (b)
   • Kontaktní údaje včetně elektronických
    údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor v komunikačních platformách (např. Skype, WhatsApp, Teams, Jitsi), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;
   • (c)
   • Ověřovací (autentifikační) údaje
    údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména jméno, příjmení či přihlašovací jméno, hesla, PIN, čip karty a další elektronické autentifikační prvky, dále SPZ automobilu apod.;
   • (d)
   • Hodnotící údaje
    údaje týkající se hodnocení o Vaší osobě – toto hodnocení se týká zejména hodnocení plnění smluvních povinností, hodnocení v průběhu výběrového řízení Společnosti;
   • (e)
   • Platební údaje
    údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu;
   • (f)
   • Údaje o dětech
    údaje dětí sbírané v souvislosti s návštěvou/exkurzí ve Společnosti, a to v rozsahu: jméno a příjmení, název školy;
   • (g)
   • Údaje o právních nárocích
    údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi a Společností, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaj o nároku Společnosti vůči Vám např. z titulu smluvní pokuty či nezaplacené ceny zboží;
   • (h)
   • Lokalizační údaje
    údaje o poloze vozidla, ve kterém se nacházíte, a to v případě řidičů dopravců řepy, tyto údaje získáváme prostřednictvím GPS lokalizátoru monitorujícího průběh dopravy řepy;
   • (i)
   • Audiovizuální údaje
    údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie, video záznamy, audio (hlasové) záznamy pořizované při akcích (spolu)pořádaných Společností;
   • (j)
   • Údaje o majetkové situaci
    údaje o Vaší majetkové situaci, ekonomické důvěryhodnosti a Vaší platební morálce, včetně Vašich majetkových poměrů a údaj o Vašem případném zadlužení, pokud tyto budou podstatné pro smluvní vztah, který máte se Společností;
   • (k)
   • Smluvní údaje
    údaje o produktech a/nebo službách dodaných Vám ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích, servisních požadavcích včetně údaje o Vaší komunikaci se Společností a další související údaje;
   • (l)
   • Profesní profilové údaje
    údaje o Vámi dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci, zejména se jedná o údaje uvedené ve Vašich životopisech;
   • (m)
   • Údaje o trestné činnosti
    údaje týkající se rozsudků v trestních věcech, pokud po Vás budeme požadovat zaslat výpis z rejstříku trestů za účelem účasti ve výběrovém řízení Společnosti;
   • (n)
   • IP adresu a jiný síťový identifikátor
    údaje o Vašem zařízení, ze kterého navštěvujete webovou stánku;
   • (o)
   • Údaje o akcionářích
    údaje týkající se akcionářů Společnosti, zejména údaje uvedené ve výpise z centrálního depozitáře cenných papírů a údaje sloužící k výplatě dividend (například číslo účtu);
   • (p)
   • Údaje o návštěvnících webu
    údaje získané o návštěvnících webu Společnosti, a to z jaké země je návštěvník webových stránek, přístroj, ze kterého se připojil na webové stránky, zda se jedná o opakovaného návštěvníka webu;
   • (q)
   • Další údaje
    je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

(D) Zpracování osobních údajů

 1. Zdroje zpracovávaných údajů
  1. 7.1Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údajů jste Vy osobně (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu a Vy nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje). Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy, rejstříky a registry (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík) či sociální sítě (např. Facebook, Linkedin, Instagram, Twiter aj.).
  2. 7.2Dalším zdrojem Vašich osobních údajů mohou být též cookies získávané Společností v souvislosti s Vaší aktivitou na webových stránkách Společnosti - bližší informace naleznete v našem
   Oznámení o souborech cookies
   .
  3. 7.3Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.
 2. Právní důvody a účely zpracování osobních údajů
  1. 8.1Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli s naší Společností, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
  2. 8.2Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Memorandu. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom neprodleně informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Memoranda či jiným vhodným způsobem.
  3. 8.3Pokud Vás zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.
  4. A.Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou
  5. 8.4Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o poskytování služeb, smlouva o praxi, stáži aj.). Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit.
  6. 8.5
   Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účel/y:
   • (a)
   • Smluvní agenda
    Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů se Společností, jejich změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání), plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností aj.
  7. B.Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti
  8. 8.6Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy či v rámci archivnictví.
  9. 8.7
   Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
   • (a)
   • Daňová agenda
    V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.
   • (b)
   • Účetní agenda
    Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.
   • (c)
   • Reklamační agenda
    Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací produktů a služeb Společnosti a/nebo produktů a služeb dodaných Společnosti třetími osobami, související komunikace a pro účely vedení evidence reklamací.
   • (d)
   • Archivnictví
    Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.
   • (e)
   • Audity
    Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj.
   • (f)
   • Součinnost s orgány veřejné moci
    Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.
   • (g)
   • Činnosti epidemiologicky závažné
    V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro zajištění ochrany před ohrožením nebo poškozením zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění) při výkonu činnosti epidemiologicky závažné (výroba potravin). Za tímto účelem je třeba monitorovat vstup osob do objektu Společnosti a tyto osoby identifikovat (jméno a příjmení, průkaz totožnosti).

    Dále se jedná o zpracování vašich osobních údajů za účelem vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro vás, jako naše zaměstnance, a to v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, případně dalších infekčních či jiných onemocnění na základě příslušných právních předpisů, zejména zákoníku práce (srov. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, usnesení vlády ČR apod.). Za tímto účelem je potřeba provádět zejména pravidelné testování zaměstnanců a dodržovat další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, příp. dalšími nemocemi.
   • (h)
   • Prevence závažných havárií
    V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů za účelem dodržení právní povinnosti, tj. plnění režimových opatření dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), a vyhlášky č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B vypracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení, vč. režimových opatření. Za tímto účelem je třeba monitorovat vstup osob do objektu Společnosti a tyto osoby jednoznačně identifikovat (jméno a příjmení, průkaz totožnosti, SPZ a důvod vstupu).
   • (i)
   • Výkon akcionářských práv
    V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů za účelem dodržení právní povinnosti Společnosti vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k akcionářům Společnosti, popř. jejich zástupců (zejména vedení seznamu akcionářů, účast na valné hromadě, výkon práv a povinností na valné hromadě, výplata dividend aj.).
  10. V případě, že jste akcionářem Společnosti, dovolujeme si vás pro bližší informace o zpracování osobních údajů poskytnutých akcionáři Společnosti odkázat na samostatný dokument s názvem „Informace o zpracování osobních údajů pro akcionáře společnosti Tereos TT, a.s.“, který je publikován na webových stránkách Společnosti www.tereos-ttd.cz;, v záložce „Informace pro akcionáře“.
  11. C.Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů
  12. 8.8Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
  13. 8.9
   Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
   • (a)
   • Efektivní řízení a správa Společnosti
    V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního řízení a správy Společnosti a podnikatelské skupiny, k níž Společnost náleží, tedy zejména pro účely organizace a řízení Společnosti, stanovení a realizace cílů Společnosti, zajištění administrativních procesů v rámci Společnosti a plnění povinností v oblasti compliance (tedy v oblasti zajištění právního souladu činností a procesů Společností s požadavky právních předpisů).

    Na základě tohoto právního důvodu, za účelem efektivního řízení a vyhodnocování průběhu jednotlivých cukrovarnických kampaní, vedeme evidenci pohybu a vjezdů/výjezdů řidičů svážejících řepu do/z objektů Společnosti za pomoci GPS monitoringu a vyhotovení následné analýzy realizace dopravy za celou příslušnou cukrovarnickou kampaň.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde efektivní fungování Společnosti.
   • (b)
   • Marketing a propagace
    Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace Společnosti, zejména zasílání PF a jiných přání. Spadá sem i zpracování osobních údajů za účelem uchování audio a video záznamů z Vašich návštěv Společnosti či akcí spolu/pořádaných Společností a jejich následného využití při prezentaci Společnosti na internetu či uvnitř Společnosti; jedná se zejména o akce typu valná hromada Společnosti, Polní dny, Zimní školy, kulturní a společenské akce typu oslav výročí, exkurze do výrobních závodů Společnosti aj.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na propagaci Společnosti a zvýšení jejího renomé u veřejnosti.
   • (c)
   • Vývoj produktů a služeb, optimalizace výrobních technologií
    V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vývoje a vylepšení produktů a služeb Společnosti, tedy pro účely vypracování znaleckých posudků, studií, projektů, analýz aj.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na zajištění produktů a služeb na úrovni odpovídající nejmodernějšímu vývoji a technologiím.
   • (d)
   • Komunikace a vztahy s obchodními partnery Společnosti
    Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely komunikace s obchodními partnery Společnosti, která se netýká přímo plnění smluvních povinností.

    Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na dobrých vztazích se svými obchodními partnery.
   • (e)
   • GPS monitoring
    Tímto se rozumí zpracování osobních údajů na základě geografického monitoringu, tedy sledování geografické polohy a pohybu (lokace) Vaší osoby pro účely monitoringu dopravy řepy s cílem zajistit plynulé zásobování vstupní surovinou do výrobních prostor (předcházení dopravním komplikacím v podobě dopravní zácpy, optimalizace nasazení dopravních prostředků, optimalizace pohybu v rámci areálu Společnosti atd.).

    Oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na zajištění plynulého chodu výrobních závodů.
   • (f)
   • Ochrana právních zájmů Společnosti
    V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám či třetím osobám (například pojišťovna), nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným Vámi či třetími osobami (například pojišťovnou, případně poškozeným), a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.
   • (g)
   • Bezpečnost a ochrana
    Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně bezpečnosti zdraví a života osob pohybujících se v areálu Společnosti, IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je Společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu do prostor Společnosti a bezpečnostního kamerového systému.

    Společnost dále vede evidenci přístupu osob (zaměstnanců a návštěvníků) do prostor Společnosti za účelem:
    • zajištění bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a třetích osob,
    • zajištění bezpečnosti při pohybu jak fyzických osob jako pěších, tak fyzických osob jako řidičů v areálech Společnosti představujících provozy se zvýšeným dopravním provozem v kombinaci s existencí a provozem na dráze – vlečce, jež se nachází uvnitř některých areálů Společnosti,
    • zajištění bezpečnosti života a zdraví osob s ohledem na charakter provozů Společnosti, jež jsou provozy se zvýšením bezpečnostním rizikem s ohledem na skutečnost, že jde o výrobní závody s velkými technologickými celky a skladovacími prostory v areálech Společnosti,
    • zajištění ochrany života a zdraví jak zaměstnanců, tak dalších osob pohybujících se v prostorách Společnosti, tak osob vstupujících do areálů Společnosti, a to v rámci preventivních zdravotně bezpečnostních opatření proti šíření infekčních nemocí jako např. covid-19, včetně zajištění evidence přístupu bezkontaktním způsobem tak, aby se minimalizoval kontakt při vstupu i pohybu fyzických osob po areálu Společnosti.
   • Společnost dále provozuje kamerový systém, který je zaměřen na monitoring jak venkovních, tak vnitřních prostor. V rámci vnitřních prostor jsou monitorovány vstupy do objektů (vrátnice), sklady, výrobní a provozní části (nikoliv prostory, kde by mohlo dojít k zásahům do práv fyzických osob v daném prostoru se nacházejících). Oprávněným zájmem Společnosti je v případě provozu kamerového systému ochrana majetku Společnosti, případně třetích osob, které zde mají svůj majetek, a zajištění bezpečnosti života a zdraví osob nacházejících se v prostorách Společnosti, a dále zájem Společnosti na řádném vyšetření případného protiprávního jednání. Z bezpečnostního hlediska je nutné mít možnost kontroly, zda pobyt v prostorách Společnosti je realizován v souladu s pravidly bezpečnosti a požární ochrany. Monitoring venkovních prostor je pak zaměřen na monitoring technologických částí, dále jsou sledovány prostory na hranicích objektů z důvodu monitoringu neoprávněného vstupu do objektu (oplocení).

    Společnost opětovně uvádí, že některé povinnosti v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany jsou Společností vykonávány též na základě právních předpisů – v této souvislosti odkazujeme na čl. 8.7 písm. g) a h) tohoto Memoranda.
   • (h)
   • Škodní agenda a pojistná agenda
    Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely zajištění (dobrovolné) pojistné ochrany proti pojistným rizikům v rámci provozu Společnosti. V případě škodní agendy se jedná o zpracování osobních údajů pro účely a v souvislosti s prevencí škodních událostí, evidencí škodních událostí a řešením škodních událostí.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem na řádném řešení škodních a pojistných událostí, v nichž je Společnost účastna z titulu postavení jako osoba odpovědná, osoba, v jejíž prospěch je pojistné plnění určeno. Oprávněným zájmem je zajištění pojistné ochrany proti pojistným rizikům v rámci provozu a fungování Společnosti.
   • (i)
   • Nábor nových zaměstnanců
    Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti (v rámci výběrových řízení), tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru (selekce) uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, hodnocení uchazečů o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu.

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových pracovníků Společnosti, a tedy efektivní fungování Společnosti.
   • (j)
   • Databáze uchazečů o zaměstnání
    Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely vedení databáze (evidence) uchazečů o zaměstnání ve Společnosti, v rámci které evidujeme osobní údaje o neúspěšných uchazečích o zaměstnání ve Společnosti, u kterých je pravděpodobné, že jim může být učiněna nová nabídka na zaměstnání nebo účasti v jiném výběrovém řízení ve Společnosti (např. z důvodu, že Společnost zřídí novou pracovní pozici totožnou či podobnou pracovní pozici, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, či proto, že pracovní pozice, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, byla následně uvolněna).

    Oprávněným zájmem Společnosti je zde obsazení aktuálně či v budoucnu volných pozic ve Společnosti, a tedy efektivní fungování Společnosti.
  14. D.Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
  15. 8.10Vaše osobní údaje zpracováváme (můžeme zpracovávat) též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.
  16. 8.11Vaše osobní údaje zpracováváme (můžeme zpracovávat) též na základě Vašeho souhlasu v případě některých cookies. Bližší informace ke cookies naleznete v 
   Oznámení o souborech cookies
   .
  17. 8.12Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.
 3. Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů
  1. 9.1Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, není-li předání těchto údajů nezbytné v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, která je s Vámi uzavřena, na základě plnění zákonných povinností, případně za účelem zpracování osobních údajů, kdy jsou tito příjemci v postavení zpracovatele osobních údajů, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Memoranda. Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů, pouze v případech uvedených v tomto Memorandu. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností (příp. fyzických osob), případně v rámci plnění svých zákonných povinností.
  2. 9.2Tyto příjemce osobních údajů lze dělit na:
   • (a)
   • Příjemce, kteří jsou zpracovateli osobních údajů
    Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou třetí osoby, které Společnost využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně pro Společnost (např. právní poradci, dodavatelé softwarových a IT systémů, personální agentury) a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

    Vybíráme pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

    Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.
   • (b)
   • Příjemce, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů
    Tito příjemci mají postavení samostatných správců a zpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy a dále například obchodní partneři Společnosti (zákazníci a dodavatelé).

    S těmito příjemci Vašich osobních údajů není uzavírána žádná zvláštní smlouva o zpracování Vašich osobních údajů, neboť tyto osoby mají ohledně zpracování Vašich osobních údajů stejné povinnosti jako Společnost a jsou tedy za zpracování Vašich osobních údajů sami odpovědni.
  3. 9.3Přehled příjemců (kategorií příjemců), kterým jsou Vaše osobní údaje Společností poskytovány, lze nalézt v Příloze č. 1 tohoto Memoranda.
 4. Předávání údajů do třetích zemí
  1. 10.1Vaše osobní údaje nejsou standardně předávány do třetích zemí. K předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí tak dochází (může docházet) pouze ve výjimečných případech, kdy je takové předání zcela nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.
  2. 10.2Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí pouze při splnění některé z následujících podmínek:
   • (a)
   • za podmínky, že Vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země, ohledně které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně Vašich osobních údajů, tj. do třetí země, kterou Evropská komise vyhodnotila jako bezpečnou z hlediska ochrany Vašich osobních údajů (dále jen „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“); nebo
   • (b)
   • v případě, že ohledně dotčené třetí země nebylo Evropskou komisí vydáno Rozhodnutí o odpovídající ochraně, pak:
    • za podmínky, že jsou ze strany příjemce Vašich osobních údajů (tedy osoby, které jsou Vaše osobní údaje předávány) poskytnuty vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, a to nejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány (dále jen „Předávání na základě vhodných záruk“); nebo (v případě neexistence takových vhodných záruk)
    • za podmínky, že (1) předání Vašich osobních údajů do třetí země je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou (zejména tedy pracovní či jiné obdobné smlouvy), nebo (2) že jste k domu dali Váš výslovný souhlas.
 5. Doba uložení (zpracování) osobních údajů
  1. 11.1Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.
  2. 11.2V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.
  3. 11.3V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.
  4. 11.4V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých oprávněných zájmů, a to s ohledem na konkrétní potřeby Společnosti. Bližší informace o době uložení zpracovávaných osobních údajů dle konkrétního účelu lze nalézt v Příloze č. 2 tohoto Memoranda.
  5. 11.5V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu.
 6. Odkazy na jiné webové stránky
  1. 12.1V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Společnosti, a Společnost tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.
 7. Použití modulů plug-in pro sociální sítě
  1. 13.1Webové stránky Společnosti využívají moduly plug-in různých sociálních sítí. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Společnosti s dalšími uživateli dané sociální sítě.
  2. 13.2Na našich webových stránkách používáme moduly plug-in těchto sociálních sítí.
   • (a)
   • Youtube
    Tento modul plug-in je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Modul plug-in je označen logem YouTube. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube najdete na stránce www.youtube.com.
  3. 13.3Vzhled a obsah modulů plug-in v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Moduly jsou automaticky integrovány do webových stránek.
  4. 13.4Pokud navštívíte některou z webových stránek Společnosti prostřednictvím jednoho z těchto modulů plug-in, Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer) automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili webové stránky Společnosti, jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.
  5. 13.5Jestliže jste během návštěvy webových stránek Společnosti přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k Vašemu uživatelskému účtu na sociální síti. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in.

(E) Vaše práva

 1. Obecné informace
  1. 14.1Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.
 2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. 15.1V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v části (F) níže.
  2. 15.2Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.
 3. Právo na přístup k osobním údajům
  1. 16.1Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.
  2. 16.2V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.
  3. 16.3Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
  4. 16.4Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.
 4. Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  1. 17.1Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  1. 18.1Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
   • (a)
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;
   • (b)
   • odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování Vašich osobních údajů;
   • (c)
   • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (k tomu viz blíže článek 21 níže) a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
   • (d)
   • osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
   • (e)
   • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimiž jsme vázáni.
  2. 18.2V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
  3. 18.3Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby Vaše osobní údaje byly vymazány.
 6. Právo na omezení zpracování
  1. 19.1Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
   • (a)
   • budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   • (b)
   • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
   • (c)
   • Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo
   • (d)
   • vznesete námitku proti zpracování (k tomu viz blíže článek 21 níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  2. 19.2V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
  3. 19.3V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.
 7. Právo na přenositelnost údajů
  1. 20.1Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti či fyzické osobě, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
   • (a)
   • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)
   • (b)
   • zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).
 8. Právo vznést námtku
  1. 21.1Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.
  2. 21.2V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  3. 21.3Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat v každém případě.
 9. Právo na náhradu újmy
  1. 22.1Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.
 10. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
  1. 23.1V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost Vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. 23.2Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Společnosti.
  3. 23.3Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat, nebo nebude-li Vás informovat do tří (3) měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.
 11. Právo na soudní ochranu
  1. 24.1V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

(F) Způsob uplatňování práv subjektů údajů a vyřizování žádostí subjektů údajů

 1. Způsob uplatňování práv subjektů údajů
  1. 25.1Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti:
 2. Vyřizování subjektů údajů
  1. 26.1
   Bezúplatnost vyřizování Žádosti

   Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.
  2. 26.2
   Náležitosti Žádosti

   Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.
  3. 26.3
   Přijetí Žádosti subjektu údajů

   Bude-li Vaše Žádost podána (prostřednictvím e-mailové pošty či webového formuláře), bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem.
  4. 26.4
   Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti

   Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.
  5. 26.5
   Vyřízení Žádosti subjektu údajů

   Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti.
  6. 26.6Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.
  7. 26.7V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu (k tomu viz též článek 23 a 24 tohoto Memoranda).

PŘÍLOHA Č. 1
PŘEHLED PŘÍJEMCŮ (KATEGORIÍ PŘÍJEMCŮ)

PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ)
Poradenské služby (např. advokátní kanceláře či poradci v oblasti účetní a daňové agendy), a to zejména KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ: 25711229, Deloitte Advisory s.r.o., IČ: 27582167, PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o., IČ: 61063029
Dodavatelé služeb v oblasti personální agendy, a to zejména RB recruitment s.r.o., IČ: 27784037, LMC s.r.o., IČ: 26441381, Teamconsult s.r.o, IČ: 48584321
Dodavatelé služeb v oblasti ochrany zdraví:
MUDr. Radmila Hrušková, IČ: 48683485
MUDr. Martin Borský s.r.o. - MUDr. Martin Borský, IČ:24150037
MUDr. Jana Petrovičová- IČ:2283841
MUDr. Vilém Vilém - praktický lékař s.r.o.,MUDr. Vilém Vilém, IČ: 3687317
Oblastní nemocnice Náchod a.s.-ordinace praktického lékaře, Mudr. Radovan Matoušek,IČ: 26000202
Š - praktik s.r.o., POD VINICÍ 381 VYSOKÁ NAD LABEM, MUDr. Milan Ševčík / MUDr. Lenka Schillerová, IČ: 27520838
MUDr. Milada Lenderová, IČ: 48665754
Grafická a webová studia, a to:
WebDoména s.r.o., IČ 27407225, Pep-in s.r.o., IČ 27551741, GARAMON, s.r.o., IČ 252 78 053, CITY-MB, s.r.o., IČ 264 40 148, Giant interactive s.r.o, IČ: 27612821
Orgány státní správy, a to např. finanční úřad, soudy, exekutoři
Banky a pojišťovny, a to zejména: Československá obchodní banka a.s. IČ:00001350, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, IČ 47610921, Citibank Europe plc, organizační složka, IČ 28198131, Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, Generali Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956, UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 49240480 aj.
Osoby ze skupiny Tereos a to zejména Tereos France SA, Tereos Participations, Tereos Deutschland

PŘÍLOHA Č. 2
DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Efektivní řízení a správa Společnosti po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
Marketing a propagace po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 1 roku po jeho skončení; v jiných případech po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
Vývoj produktů a služeb po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 1 roku po jeho skončení; v jiných případech po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
Komunikace a vztahy s obchodními partnery Společnosti po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 1 roku po jeho skončení; v jiných případech po dobu 1 roku od shromáždění osobních údajů;
GPS monitoring po dobu trvání příslušné cukrovarnické kampaně a jeden měsíc po jejím ukončení
Ochrana právních zájmů Společnosti po dobu trvání smluvního vztahu a 10 let od ukončení smluvního vztahu
Bezpečnost a ochrana po dobu 1 týdne (kamerový systém) a max. 12 týdnů (ostatní účely zpracování OÚ), popř. po dobu výkonu ochrany právních zájmů Společnosti
Ochrana zdraví Osobní údaje zpracovávané za účelem ochrany zdraví jsou zpracovávány po dobu jednoho měsíce, nestanoví-li příslušný právní předpis odlišnou dobu zpracování.
Škodní agenda a pojistná agenda po dobu 1 týdne, popř. po dobu výkonu ochrany právních zájmů Společnosti
Nábor nových zaměstnanců po dobu realizace výběrového řízení
Databáze uchazečů o zaměstnání 6 měsíců po ukončení výběrového řízení